Trách nhiệm xã hội - Công ty TNHH công nghệ SOSLLI Thâm Quyến

SOSLLI nắm bắt ý tưởng trách nhiệm xã hội "SOSLLI làm cho thế giới tốt đẹp hơn", ủng hộ đầy đủ các chính sách và nguyên tắc của tổ chức toàn cầu LHQ, tập trung vào chiến lược và trong lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và 10 nguyên tắc chống tham nhũng, và được thiết lập đồ thị lộ trình thực hành trách nhiệm xã hội "6 Định hướng", chủ động vì khách hàng, vì nhân viên, vì đối tác, vì nhà đầu tư, vì môi trường và trách nhiệm xã hội.

1. Phát triển bền vững

2.SOSLLI đạo đức và tuân thủ

3. nhân viên

4. Trách nhiệm sản phẩm

5. Môi trường

6. Chuỗi cung ứng toàn cầu

 

Mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của LHQ

Sự bền vững của công ty bắt đầu từ hệ thống giá trị của công ty và cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc để kinh doanh. Điều này có nghĩa là hoạt động theo những cách thức tối thiểu phải đáp ứng các trách nhiệm cơ bản trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các giá trị và nguyên tắc giống nhau ở bất kỳ nơi nào họ có mặt và biết rằng các thông lệ tốt trong lĩnh vực này không bù đắp được tác hại ở lĩnh vực khác. Bằng cách kết hợp Mười Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc vào các chiến lược, chính sách và thủ tục, đồng thời thiết lập văn hóa liêm chính, các công ty không chỉ đề cao trách nhiệm cơ bản của họ đối với con người và hành tinh, mà còn tạo tiền đề cho thành công lâu dài.

Mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc có nguồn gốc từ: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Quyền con người

Nguyên tắc 1: Các doanh nghiệp nên ủng hộ và tôn trọng việc bảo vệ các quyền con người đã được quốc tế công bố; và

Nguyên tắc 2: Đảm bảo rằng họ không đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Nhân công

Nguyên tắc 3: Các doanh nghiệp nên đề cao quyền tự do liên kết và sự thừa nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể;

Nguyên tắc 4: xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc;

Nguyên tắc 5: xóa bỏ hiệu quả lao động trẻ em; và

Nguyên tắc 6: xóa bỏ phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

Môi trường

Nguyên tắc 7: Các doanh nghiệp nên hỗ trợ cách tiếp cận phòng ngừa trước các thách thức về môi trường;

Nguyên tắc 8: thực hiện các sáng kiến ​​để thúc đẩy trách nhiệm môi trường lớn hơn; và

Nguyên tắc 9: khuyến khích phát triển và lan tỏa các công nghệ thân thiện với môi trường.

Chống tham nhũng

Nguyên tắc 10: Các doanh nghiệp nên chống tham nhũng dưới mọi hình thức của nó, bao gồm cả tống tiền và hối lộ.